Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanej dalej RODO, ISYS sp. z o.o., informuje że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISYS sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kiełczów, kontakt rodo@isys-group.pl, nr tel. 71 396 74 50.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) realizacji zawartej między stronami umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym zawarcia i wykonania umowy, udzieleniem odpowiedzi na pytanie ofertowe, kontaktowania się w związku z jej realizacją;

b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. w związku z rozpatrywaniem skarg i reklamacji, archiwizowaniem dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, odpowiedzi na wezwania organów administracyjnych;

c) przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),

b) innym podmiotom powiązanym z Administratorem Danych Osobowych, na podstawie łączącej je umowy,

c) pracownikom, współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania,

d) podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych,

e) odbiorcom danym osobowych (np. kurierom, firmom transportowym, bankom).

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) trwania umowy,

b) do upływu okresu przedawnienia zobowiązania zgodnie z kodeksem cywilnym,

c) przez okres 5 lat tj. okres przedawnienia zobowiązań podatkowych – art. 70 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej;

7) posiada Pani/Pan prawo o żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją umowy;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ze względu na to, że Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, informuję Panią/Pana o prawie (zgodnie za art. 21 RODO) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych